Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại - giảm giá hàng bán

2:10 PM GMT+7, Thứ sáu, 09/03/2018
291

 Khi bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì ghi hóa đơn như thế nào? Luật Trí Nam xin hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán chi tiết theo từng trường hợp, cụ thể:

 

 Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định: (Có 3 trường hợp như sau)

 
Trường hợp 1:
 
- Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.
 
VD: Công  ty A có chương trình: Mua 1 bộ điều hoà Samsung trị giá 15tr/bộ chiết khấu thương mại ngay 10% (1.500.000)
- Giá bán chưa thuế là: 15.000.000 – 1.500.000 = 13.500.000
 
Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều hoà Samsung

bộ

10

13.500.000

13.500.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                   13.500.000

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                       1.350.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                    14.850.000

 

Chú ý: Trên hóa đơn không được phép ghi (-) âm.

Trường hợp 2:

- Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số số tiền chiết khấu được điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

cách viết hóa đơn chiết khấu thương mạiVD: Công ty A ký hợp đồng số 012/KTTU với công ty B: Mua 10 bộ điều hoà Samsung trị giá 15tr/bộ thì chiết khấu 10% (1,5tr/bộ)

- Ngày đầu tiên: Công ty B mua 3 bộ: Lần này các bạn xuất hoá đơn là giá chưa chiết khấu 15tr/bộ vì chưa đủ số lượng.

- Ngày thứ 2: Công ty B mua 3 bộ: Lần này các bạn xuất hoá đơn là giá chưa chiết khấu 15tr/bộ vì chưa đủ số lượng.

- Ngày thứ 3: Công ty B mua 4 bộ: Lần này đã đủ 10 bộ, công ty sẽ được chiết khấu 10%.

=> Tổng số tiền chiết khấu là: 1.500.000 x 10 = 15.000.000.

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại lần cuối cùng như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều hoà Samsung

bộ

4

15.000.000

60.000.000

 

(Chiết khấu thương mại 10% theo hợp đồng số 012/KTTU ngày 2/12/2018)

bộ

10

1.500.000

15.000.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                               45.000.000

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                   4.500.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                49.500.000

 

Trường hợp 3:

- Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số, nhưng số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì phải lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

CHÚ Ý: Nếu chết khấu thương mại cho cá nhân:

1. Nếu khoản chiết khấu giảm trực tiếp trên hóa đơn:

Theo Công văn 4447/TCT-TNCN ngày 27/10/2015 của Tổng cục thuế
 
"Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty EH ký hợp đồng mua bán hàng hóa với cá nhân, trong hợp đồng có thỏa thuận về khoản chiết khấu thương mại (giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn), không phải là hoa hồng đại lý hoặc thưởng khuyến mại theo quy định tại Điều 92 và Điều 171 Luật Thương mại thì khoản chiết khấu thương mại nêu trên không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế thu nhập cá nhân. Công ty EH không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện khoản chiết khấu thương mại này theo hợp đồng, không phân biệt cá nhân là đại lý hay không phải đại lý."

2. Nếu khoản chiết khấu Không giảm trực tiếp trên hóa đơn mà bằng tiền:

Theo Công văn 1615/TCT-CS ngày 25/4/2017 của Tổng cục Thuế:

"1. Về thuế TNCN: Trường hợp cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được Công ty chi trả các khoản “chiết khấu thương mại” bằng tiền (không giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn) thì khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN."