Chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động cao tuổi

3:11 PM GMT+7, Thứ năm, 24/01/2019
106

Doanh nghiệp sử dụng lao động với hợp đồng lao động trên một tháng phải chấp hành đúng quy định về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo Bộ luật lao động đã ghi nhận. Đối với việc sử dụng lao động ngoài độ tuổi lao động, quy định về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc được pháp luật ghi nhận như sau:

Quy định về bảo hiểm xã hội với người lao động cao tuổi

Trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc”.

Như vậy, theo quy định trên thì người đang hưởng lương hưu không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp này thì ngoài việc trả lương theo hợp đồng, Công ty còn có trách nhiệm trả thêm 1 khoản tiền tương ứng với mức đóng BHXH vào lương có người lao động đó theo quy định:

“…3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định” (Điều 186 Bộ luật lao động 2012).

 

Trường hợp người lao động chưa từng tham gia bảo hiểm xã hội

Người lao động mà công ty sử dụng là lao động trên 60 tuổi đối với Nam và 55 tuổi đối với nữ (Ngoài độ tuổi lao động) nhưng chưa từng tham gia bảo hiểm xã hội nên không thuộc đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng nên công ty vẫn phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động này như những người lao động khác trong công ty.