Thủ tục thuê đất trong khu công nghiệp để đầu tư kinh doanh

3:44 PM GMT+7, Chủ nhật, 01/04/2018
248

Tư vấn thủ tục thuê đất trong khu công nghiệp để thực hiện việc đầu tư kinh doanh năm 2018. Quy trình thuê đất lập dự án được điều chỉnh bởi nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đầu tư 2014.

Điều kiện thuê lại đất vào nhà xưởng trong khu công nghiệp

- Quyền sử dụng đất, nhà xưởng trong khu công nghiệp chỉ được quyền cho thuê lại nếu không nằm trong quy định tại điều 175 Luật đất đai. Cụ thể đó là nhà xưởng tạo dựng trên đất hoặc quyền sử dụng đất được chủ doanh nghiệp thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê.

- Doanh nghiệp cho thuê đất, nhà xưởng phải là chủ đầu tư khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có chức năng cho thuê lại quyền sử dụng đất, nhà xưởng dư thừa.

- Hoạt động động đầu tư kinh doanh dự kiến triển khai phù hợp với quy định pháp luật và quy định riêng của từng khu công nghiệp. Ví dụ: Một số khu công nghiệp hạn chế doanh nghiệp sản xuất đồ mỹ ký.

- Hợp đồng thuê đất, thuê nhà xưởng phải được công chứng, chứng thực theo đúng quy định của Luật kinh doanh bất động sản.

 Quy trình thuê đất để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp

Vướng mắc thường gặp khi thuê đất, nhà xưởng để kinh doanh

Thông thường nếu không chuyên về thủ tục đăng ký đầu tư trong khu công nghiệp các bạn có thể gặp các vướng mắc sau khi triển khai thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Công ty hạ tầng chưa báo cáo việc cho thuê đất tới ban quản lý khu công nghiệp dẫn đến hồ sơ của bạn bị từ chối tiếp nhận.

- Nhà xưởng thuê lại chưa hoàn thành thủ tục hoàn công theo quy định.

- Bên cho thuê nhà xưởng, quyền sử dụng đất không báo cáo hoặc báo cáo không chính sách tình hình quản lý và sử dụng đất tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Nhà xưởng, đất không thuộc trường hợp được cho thuê lại.

- Dự án kinh doanh các mục tiêu dự án hạn chế kinh doanh

 

Điều kiện đầu tư trong khu công nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

1. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP gồm:

a) Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

b) Điều kiện về hình thức đầu tư;

c) Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;

d) Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

đ) Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.

2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài:

a) Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau phải đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các ngành, nghề đó;

b) Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về điều kiện đầu tư được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước đó; trường hợp đã lựa chọn một điều ước quốc tế thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của điều ước quốc tế đó;

c) Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác;

đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định;

e) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã được phép thực hiện hoạt động đầu tư trong các ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm đ Khoản này và các ngành, phân ngành dịch vụ này đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 13 Nghị định này, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong cùng ngành, nghề đó mà không phải lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành.